Zápis do MŠ

Nahoru

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2021. V tomto období budou přijímány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením:
  1. zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole .
  2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 2. 5.2021 do 16. 5. 2021.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání (jen po telefonické domluvě na tel. č. 734 765 759)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti  podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo  se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní  vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá  lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky  kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy  je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné,  ale opět po předchozí domluvě.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

(501kb)
(363kb)