Zápis do MŠ

Nahoru

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Církevní mateřská škola Loďka, Náměstí Dr.Martina Luthera 677/1, Český TěšínIČ:02605333, tel.:792361711
V Českém Těšíně dne 20.března 2024
 
 
 

  STANOVENÍ PODMÍNEK
 
pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 

Ředitelka Církevní mateřské školy Loďka, se sídlem Náměstí Dr.Martina Luthera 677/1, Český Těšín po dohodě se zřizovatelem (Evangelický sbor Českobratrské církve evangelické a. v. Na Rozvoji, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

Místo pro podávání žádostí: Církevní mateřská škola Loďka (dále jen „CMŠ Loďka")
Náměstí Dr. Martina Luthera 677/1

Termín odevzdávání žádostí o přijetí: 2. května - 16. května 2024

Doba pro podání žádostí: vždy v dopoledních hodinách, odpoledne jen po domluvě (tel. 792 361 711 nebo 734 765 759)

 Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce s dítětem, předloží originál rodného listu dítěte, (u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu),  průkaz totožnosti zákonného zástupce (u cizinců pas, u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu) a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

 Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a kritéria pro přijetí budou zveřejněny oznámením umístěným na vstupních dveřích CMŠ Loďka, dále na webových stránkách CMŠ Loďka – skolkalodka.cz.

  Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách a vstupních dveřích CMŠ Loďka.

 Na základě čl.13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) poskytuje CMŠ Loďka zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. CMŠ Loďka je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou zpracovávány za účelem konání přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na CMŠ Loďka. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti správce. V případě přijetí dítěte budou osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní údaje uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů. 

(10kb)
(9kb)
(55kb)