Zápis do MŠ

Nahoru

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Církevní mateřská škola Loďka, Náměstí Dr.Martina Luthera 677/1, Český Těšín
IČ:02605333, tel.:792361711
V Českém Těšíně dne 3.března 2023
 
     STANOVENÍ PODMÍNEK
pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Církevní mateřské školy Loďka, se sídlem Náměstí Dr.Martina Luthera 677/1, Český Těšín po
dohodě se zřizovatelem (Evangelický sbor Českobratrské církve evangelické a.v. Na Rozvoji, a v souladu s
§ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2023/2024:
 
 
Místo pro podávání žádostí: Církevní mateřská škola Loďka (dále jen „CMŠ Loďka")
Náměstí Dr.Martina Luthera 677/1
 
Termín odevzdávání žádostí o přijetí: 2. května - 16. května 2023
Doba pro podání žádostí: vždy v dopoledních hodinách, odpoledne jen po domluvě (tel. 792 361 711 nebo
734 765 759)
 
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce s dítětem, předloží
originál rodného listu dítěte, (u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu), průkaz totožnosti
zákonného zástupce (u cizinců pas, u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu) a potvrzení
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému
očkování.
 
Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a
kritéria pro přijetí budou zveřejněny oznámením umístěným na vstupních dveřích CMŠ Loďka, dále na
webových stránkách CMŠ Loďka – skolkalodka.cz.
 
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými
registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách a vstupních dveřích CMŠ
Loďka.
 
Na základě čl.13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) poskytuje CMŠ
Loďka zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. CMŠ Loďka je správcem
osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou
zpracovávány za účelem konání přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na CMŠ
Loďka. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti správce. V případě přijetí dítěte budou
osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní údaje
uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů.
(108kb)
(108kb)
(55kb)