Rada školy

Nahoru

Rada školy

Jednací řád rady školské právnické osoby Církevní mateřská škola Loďka

Rada ŠPO je ustavena v souladu s ustanovením § 130 Zákona č. 561/2004 Sb. na základě rozhodnutí statutárních zástupců Evangelického sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji ze dne 16.9.2013 s účinností od 1.9.2014. Podle školského zákona je rada spolu s ředitelem řídícím orgánem školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou.

Článek 1 Vznik rady ŠPO, vznik a zánik členství v radě ŠPO

Rada ŠPO Církevní mateřské školy Loďka je tříčlenná. Členy rady jmenuje a odvolává zřizovatel. Členem rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke školské právnické osobě. Členové rady volí ze svého středu svého předsedu, který svolává a řídí jednání rady. Funkční období člena rady je 5 let.

Členství v radě zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) pozbytím předpokladů pro členství v radě,
d) odvoláním nebo
e) úmrtím.
Člen rady může být z funkce odvolán v případě, že po dobu delší než 6 měsíců nemůže vykonávat funkci člena rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání rady.
 
Článek 2 Působnost rady

Rada ŠPO Církevní mateřské školy Loďka se řídí ustanovením § 131 a § 132 školského zákona č. 561/2004

a) dbá na zachování účelu, pro který byla ŠPO zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,
b) schvaluje jednání učiněná jménem ŠPO před jejím vznikem,
c) schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku,
d) schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád ŠPO,
e) projednává návrhy změn zřizovací listiny,
f) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO,
g) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO,
h) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,
i) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO.
Dále po uzavření účetního období a zpracování roční účetní uzávěrky rada schválí výroční zprávu o hospodaření školské právnické osoby a seznámí s ní zřizovatele.

Rada dále vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými školská právnická osoba hodlá

a) nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,
b) nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního předpisu za hmotný majetek,
c) zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,
d) založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě, pokud to není tímto zákonem vyloučeno,
e) provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není tímto zákonem vyloučeno.
Rada uvedené právní úkony neschválí, jestliže jsou v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku školské právnické osoby nebo jestliže by jimi byl ohrožen řádný výkon hlavní činnosti školské právnické osoby. Uvedené právní úkony jsou bez předchozího souhlasu rady neplatné.

Článek 4 Jednání rady

Rada ŠPO Církevní mateřské školy Loďka se schází podle zákona nejméně 2x ročně a dále podle potřeby.
Radu ŠPO Církevní mateřské školy Loďka svolává její předseda.
Nesvolá-li předseda zasedání rady ŠPO po dobu jednoho roku, může ji svolat jiný člen rady ŠPO.
Radu ŠPO je povinen svolat její předseda na žádost ředitele ŠPO. Nesvolá-li ji na žádost ředitele do 30 dnů, může zasedání svolat ředitel.
Ředitel školské právnické osoby je povinen účastnit se zasedání rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda rady může přizvat na jednání dle uvážení rady i jiné osoby.
Program jednání rady navrhuje předseda. Při jeho sestavení vychází z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ostatních členů rady, ředitele školské právnické osoby a zřizovatele. Členové rady program jednání musí dostat v předstihu, aby se mohli k jejich obsahu při jednání rady kvalifikovaně vyjádřit.

Zasedání rady jsou neveřejná.

Při rozhodování Rady ŠPO je hlasovací právo členů rovné.

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů. Schválená usnesení se vyhotovují písemně. Usnesení podepisuje předseda rady ŠPO.

Z jednání rady se pořizuje zápis, kde se vždy uvede:

  • počet a jména přítomných členů,
  • schválený program jednání,
  • kdo jednání řídil,
  • zásadní obsah diskuse,
  • podané návrhy,
  • průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení,
  • datum a místo jednání,
  • jméno a podpis zapisovatele, pokud byl určen,
  • podpis předsedy rady.
  • Organizační a technické zabezpečení zasedání rady a ukládání dokumentace rady zajišťuje ředitel školské právnické osoby.
Článek 6 Závěrečná ustanovení

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení rady.

 

Zpracovala: Lenka Chrobočková