Nahoru
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s
mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
 v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou
probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční
se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
V tomto období budou přijímány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením:
  1. zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 2. 5.2020 do 16. 5. 2020.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání (jen po telefonické domluvě na tel.č. 734 765 759)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě
bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne
z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 
více informací v sekci Zápis do MŠ

Může Vás zajímat..

Informace k přihlášení dítěte na šk. rok 2020/2021

10.4.2020

Provoz školky až do odvolání přerušen

8.4.2020