Zápis

Pokud máte zájem o naši školku, neváhejte a zavolejte nám:

L. Chrobočková: 734 765 759

MŠ Loďka: 792 361 711

nebo nám napište e-mail na  cms.lodka@gmail.com .

Zápis k předškolnímu vzdělávání do školního roku 2019/2020 v Církevní mateřské škole Loďka se bude konat

dne 2. května 2019 od 15 do 17 hodin.

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí Zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění.

Ředitelka Církevní mateřské školy Loďka stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Počet volných míst pro školní

rok 2019/2020 je 7.

Kritéria:

 

  • Dosažení 6 – ti let dítěte v období od 1.9. 2019 do 31.8. následujícího roku a děti s odkladem školní docházky (Podle § 34 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky)
  • Rodiče dítěte jsou členy Evangelického sboru a.v. ČCE Na Rozvoji v Českém Těšíně
  • Přednost má starší dítě před mladším
  • CMŠ již navštěvuje starší sourozenec

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4).

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Všechny podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou ředitelkou školy posouzeny dle uvedených kriterií a výsledně zpracovány.

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích přístavby Evangelického sboru a.v. ČCE Na Rozvoji v Českém Těšíně a internetových stránkách skolkalodka.cz. Každému účastníkovi bude přiděleno registrační číslo.

Seznam s výsledky správního řízení bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na den 20.5. 2019.

 

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v písemné podobě.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o :

  1. dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole Loďka.
  2. dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá odklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vyjma dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (zákon č.258/2000 Sb. § 50)

K zápisu do školky budete potřebovat následující formuláře: