Církevní mateřská škola Loďka

Přinášíme Vám pár informací k provozu školky, protože naše Loďka se už opět chystá k vyplutí.
Některé  informace jsou především pro nové  děti. Vy, kteří se do Loďky vracíte, prosím berte tyto body jen jako připomenutí :)

1. Co s sebou do školky – hlavně pro nově příchozí děti:

  • Přezůvky (z bezpečnostních důvodů NE pantofle)
  • Oblečení do herny
  • Oblečení ven na hřiště, obuv
  • Náhradní oblečení
  • Pyžamo
  • Kartáček na zuby
  • Hrníček (plastový nebo keramický)

Prosíme, abyste veškeré oblečení podepsali.

2.Platba školného bude probíhat stejně jako loni – na  účet 2200648679/2010 ve výší 500 Kč měsíčně, prosíme, abyste zasílali částku do 5.dne měsíce.

3. Platby za stravování budou hrazeny opět formou složenek přímo Školní jídelně Hrabinská.
Absenci dítěte i při odhlašování stravy vždy hlaste jen do školkyvždy den předem do 13.00.  První den absence dítěte je možno si oběd vyzvednout do jídlonosičů od 11.00-11.30 za obvyklou cenu (tj. 18 Kč), další dny (pokud není strávník včas odhlášen) se počítají za cenu cizího strávníka (tj. 60 Kč), a to i v případě, že si oběd nevyzvedne.
Stejně tak prosím, abyste po absenci přihlašovali dítě ve školce  do 8.00 daného dne.

První složenka (dostanete ve školce během září)  bude s vyšší částkou – platí se září i říjen.
4. Telefonní číslo do školky je  792 361 711.

5. Informativní schůzka s rodiči se bude konat 2. týden v září, pravděpodobně v úterý 10.9. v 15 hodin. Termín ještě potvrdíme.

6. Připomínám, že školka je v provozu od 6:30 do 16:00. Prosím, vyzvedávejte své děti tak, abyste opouštěli prostory školy v 16:00 !!


,,Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“ 2. Timoteovi 3,15

Zřizovatelem Církevní mateřské školy Loďka (CMŠ Loďka) je Evangelický sbor a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji.

Adresa zřizovatele: náměstí Dr. Martina Luthera 677/1, Český Těšín, 73701

Adresa CMŠ Loďka: náměstí Dr. Martina Luthera 677/1, Český Těšín, 73701 (přístavba, vchod ze dvora)

Email: cms.lodka@gmail.com

Právní forma: školská právnická osoba

Zahájení provozu: 1. září 2014

Kapacita: 20 dětí

Provozní doba: 6:30-16h

Školné: 500,-Kč/měsíc

Provoz školky je zajištěn od září do června.

 

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Loďka (dále jen CMŠ) zahájila svou činnost 1. 9. 2014. Mateřská škola navazuje na dlouholetou práci s předškolními dětmi v Evangelickém sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně.

Budova, kde  škola sídlí, patří Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně. Nachází se v centru města, v obytné čtvrti Rozvoj, v blízkém okolí je dostupné dopravní hřiště, park s průlezkami, městská knihovna, divadlo, plavecký bazén, což umožňuje volnost pohybu při vycházkách.

Výhodou samotné budovy je oplocená travnatá zahrada se stromy, které poskytují stín, a s hracími prvky – průlezky, houpačky, pískoviště, jejich rozšíření je v plánu. Vydlážděný prostor před vchodem do budovy umožňuje dětem pohyb na odstrkovadlech a malování křídami.

Mateřská škola má 1 třídu s kapacitou 20 dětí. Je otevřena všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu.

MŠ je založena na fungující spolupráci rodič – dítě – učitel, respektuje individuální přístup ke každému dítěti.

Rozvíjíme samostatnost dětí při oblékání, přezouvání, úklidu hraček, pomůcek a při servírování. Snažíme se, aby se zapojovaly do všech činností a podporujeme individuální růst dovedností a znalostí každého dítěte. Chceme, aby se rozvíjely a učily svým tempem. Klademe důraz na správnou mluvu dětí, proto také chceme úzce spolupracovat s logopedy. Podporujeme v dětech také  rozvoj hudebních dovedností.

Úkolem CMŠ je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních. Škola podporuje individuální rozvojové možnosti dětí a umožňuje tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu. Naší snahou je, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. K tomu  také přispívá kontakt mateřské školy  s nedělními besídkami našeho sboru při společných akcích (Den matek, Rodinná olympiáda, vánoční program).

V rámci mateřské školy povedeme starší děti k ochotě pomáhat mladším. Specifikem naší CMŠ bude křesťanský základ. Děti vedeme k úctě k přírodě, lidem i Stvořiteli.